ALGEMENE VOORWAARDEN MOCTB

 

Algemeen:

 

-Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of door ons met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, waarbij wij (opdrachtnemer) ons verplichten tot het doen vervoeren, het verlenen van bemiddeling, het opslaan van goederen, het leveren dan wel tot welke andersoortige prestatie ook.

-Tussen ons en opdrachtgever staat vast, dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.

-Indien wij in voorkomende gevallen geen beroep doen op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat wij daarmee afstand hebben gedaan van ons recht om ons in een ander geval op onderstaande voorwaarden te beroepen.

-Wij vervoeren zelf niet, maar sluiten voor u vervoerovereenkomsten met door ons – al dan niet in samenspraak met u geselecteerde vervoerders. In de terminologie van de wet (en de LSV 2014): wij doen vervoeren en zijn expediteur.

– Al onze transporten vinden plaats onder de NEDERLANDE EXPEITIEVOORWAARDEN FENEX 2018 https://www.fenex.nl/fenex-voorwaarden

MOCTB is door opdrachtverlening aan haar uitdrukkelijk gerechtigd om algemene voorwaarden van de bij de uitvoering van haar werkzaamheden eventuele ingeschakelde derden te accepteren en daarop in voorkomend geval jegens opdrachtgever een beroep te doen. Opdrachten worden uitgevoerd enkel onder toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden en onder uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever. Nederlands recht is van toepassing. Bij eventuele twijfel omtrent de hoedanigheid waarin MOCTB optreedt of welke voorwaarden van toepassing zijn, beslist. MOCTB.

 

Vervoer overeenkomsten, schade en aansprakelijkheid:

 

– Opdrachten worden geaccepteerd uitgaande van normale vervoersomstandigheden. MOCTB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door overmacht (bijvoorbeeld stakingen, weersinvloeden, etc.).

– Goederen onder begeleiding van douanedocumenten (naar b.v. Rusland Oekraïne, Cis landen) kunnen alleen

“In transit” worden gelost; wij accepteren geen kosten voor het niet aanzuivering van douanedocumenten.

– Bij uitlevering met een binnenlandvervoerder, kan het zijn dat er niet wordt uitgeleverd met de originele CMR.

-Wij zijn als expediteur niet aansprakelijk voor transportschade, wij helpen u om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Meestal is dit de door ons ingeschakelde vervoerder.

– Door limieten CMR-condities kan het voorkomen dat de vervoerder niet aansprakelijk is voor het hele schadebedrag. U loopt dus het risico dat u een deel van de schade zelf moet dragen. Het is  in sommige gevallen mogelijk om tegen bijbetaling een afwijkende limiet of een bijzonder belang af te spreken.

– De opdrachtgever vrijwaart MOCTB voor alle schade en kosten, onder welke noemer dan ook, die ontstaan wegen de onjuistheid van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens alsmede voor alle (fiscale) aanslagen van (Douane-) autoriteiten om welke reden dan ook.

– De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het verlenen van de juiste gegevens voor het aanvragen van vergunningen, wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die hieruit voortkomen.

 

Betalingen en vrachtbrieven:

 

– Voor acceptatie van de opdracht checken wij onze klanten op kredietwaardigheid. Is de kredietwaardigheid voldoende? Dan hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen naar factuurdatum.

– Is de kredietwaardigheid onvoldoende? Dan dient de factuur vooraf betaald te worden.

– Facturatie geschied zonder afgetekende vrachtbrieven, CMR’s en/of andere Proof Of Deliveries (POD) deze sturen wij op verzoek na.

– Ingevolge art. 119a Boek 6 BW berekenen wij de wettelijke rente na overschrijding van de overeengekomen betaaltermijn.

– Kosten voor eventueel incasso zijn voor rekening van de vracht betaler.

 

Alle Aangeboden tarieven zijn:

 

– Huis/huis tarieven (indien bereikbaar met internationale trailer) – exclusief toeslag kleplevering.

– Gebaseerd op 1 laad- en 1 losadres voor normale ongevaarlijke goederen.

– Exclusief ADR en/of IMO-toeslag.

– Exclusief BTW.

– Inclusief Duitse MAUT, Belgische, Franse tol, Noorse tol en Finse havengelden tenzij anders vermeld.

– Exclusief de variabele brandstoftoeslag (Uitgezonderd aangeboden ALL IN tarieven)

– Onder voorbehoud van type fouten.

– Geen rekening gehouden met eventuele tijdsleveringen, fix tijd laden/leveren.

 

Aangeboden tarieven speciaal transport

 

– Exclusief kosten voor transport vergunningen.

– Exclusief kosten voor het assisteren van een kraan op locatie.

– Exclusief kosten verkeer gerelateerde maatregelen, structurele maatregelen of statische analyse van de trajecten, andere voorwaarden van de autoriteiten, verkeersmanagement en verwijderen van straatmeubilair.

– Exclusief kosten officiële instanties van de autoriteiten (tweede bestuurder, weging, weg inspectie, begeleiders van het wegen onderhoud personeel, escortes door bouwkundige engineer op bruggen).

– Exclusief kosten voor politie-escorte.

– Alle overige kosten die belast worden aan MOCTB worden 1 op 1 doorgezet naar de opdrachtgever met een administratie fee van 10%.

 

Berekeningsgrondslag: Algemene laad- en lostijden:

 

– 1 m3 = 333 kg – Gewicht < 2.501 kg: max. 30 Minuten

– 1 laadmeter = 1.730 kg – Gewicht < 15.000 kg: max. 1 uur

– 1 europallet = 680 kg = 0,4 laadmeter – Gewicht > 15.000 kg: max. 2 uur

– 1 blokpallet = 865 kg = 0,5 laadmeter

 

Toeslag gevaarlijke stoffen:

 

Kl. A: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 (excl. 1.4S) + 1.5 + 1.6 50% limited quantity toeslag €75

B: 2.1 + 2.3 + 5.2 + 3 (vlampunt onder de –18°C) 50% limited quantity toeslag €75

C: 2.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1 + 8 + 3 (vlampunt > -18°C < 22,9°C) 50% limited quantity toeslag €75

D: 1.4 S + 2 Aerosol + 6.1 + 9 + 3 (vlampunt > 23°C < 61°C) 50% limited quantity toeslag €75

E: 6.2 + 7 op aanvraag

– Tarief ADR-stickers, per gevarenklasse € 85,–

– Eenheden met gevaargoed worden uitsluitend op de ferry geaccepteerd als de voorschriften van

IMDG-Codes zijn nageleefd en de Dangerous Goods Declaratie deugdelijk is ingevuld; bovendien moet de afzender van de goederen zorg dragen voor 4 exemplaren markeringssticker (per klasse), zoals dit volgens de wet is voorgeschreven.

 

Bijkomende kosten en toeslagen:

 

– opmaken Ex-1 document NL: € 75,– per zending (1 statistiek nummer) – opmaken T1-document op aanvraag

– wachturen: € 75,– per uur (per ½ uur te berekenen).

– foutvracht: 75% van het overeengekomen tarief bij annulering (op dag van belading). 100% van het overeengekomen tarief bij annulering (aanwezig op laadadres).

 

nl_NLNL