Mobility Package 2022 wat is het

Mobility Package 2022

Mobility Package is de Engelse term voor een nieuw EU-mobiliteitspakket dat geldt voor de gehele sector wegvervoer in heel Europa. De eerste voorstellen voor deze flinke hervorming van het Europese wegtransport werden al gedaan in november 2017. Het definitieve voorstel, met de titel MP 1, is ingediend op 8 juli 2020 en op 31 juli 2020 definitief in werking gesteld.

Het doel van dit mobiliteitspakket is het uniformeren van alle regels en het creëren van goede werkomstandigheden voor alle chauffeurs. In dit pakket vinden we aanpassingen en nieuwe regels die betrekking hebben op o.a. de rij- en rusttijden, de arbeidstijd, registratie en vergunningen. De controles worden hierdoor vereenvoudigd en eventuele overtredingen worden geregistreerd in het Europese register van wegvervoer ondernemingen (ERRU).

Omdat niet alle veranderingen in één keer kunnen worden doorgevoerd in de wet is er gekozen voor een tijdslijn van meerdere jaren.

Voor wie gelden deze regels?

In dit nieuwe mobiliteitspakket is ‘ketenaansprakelijkheid’ een belangrijk onderdeel. Het is dus niet alleen het vervoersbedrijf dat op de hoogte moet zijn van de nieuwe regels en moet zorgen dat ze worden uitgevoerd. Ook de chauffeur en zelfs de opdrachtgever behoren erop toe te zien dat aan alle eisen wordt voldaan, en dat de werkomstandigheden goed zijn.

Mobility Package 2022 t.o.v. 2021

Vanaf 2 februari 2022 moeten grenspassages handmatig door de chauffeur worden geregistreerd door het invoeren van de landcode in de tachograaf. Dit moet op de grens zijn of op een nabijgelegen parkeerplaats. Wordt de grens gepasseerd op een boot of in een trein, dan behoort de landcode te worden geregistreerd bij aankomst in de haven of op het station. Als de vrachtwagen al is voorzien van de ‘slimme’ tachograaf SMT2 dan wordt de landcode automatisch geregistreerd. De SMT2 is vanaf 21 augustus 2023 verplicht voor nieuwe voertuigen. De maximale arbeidstijd mag niet meer zijn dan 60 uur per week.

Vanaf 2 februari 2022 gelden er ook nieuwe regels die betrekking hebben op gedetacheerde chauffeurs. De detacheringsverklaringen van alle Europese lidstaten zijn nu gelijk en behoren te worden ingediend in het informatiesysteem voor de interne markt (IMI). Er mogen dus geen afwijkende eisen meer worden gesteld.

Als het gaat om cabotage, dan is vanaf 21 februari 2022 een ‘cooling off’ periode van 4 dagen verplicht. Gaat de chauffeur toch rijden, dan behoort er een vrachtbrief aanwezig zijn waarmee kan worden aangetoond dat het niet om een cabotagerit gaat. Ook het voor- en natransport valt nu onder het cabotageregime, maar de verschillende Europese lidstaten mogen hier wel van afwijken.

De bewijslast tijdens controles is iets versoepelt. Heeft een chauffeur niet de juiste papieren bij zich dan mag hij contact opnemen met het vervoersbedrijf om aanvullende gegevens aan te leveren.

Een andere grote verandering is de eis dat een transportonderneming of een vervoersbedrijf ook echt gevestigd moet zijn in de Europese lidstaat van herkomst. Dat betekent in de praktijk dat er een gebouw behoort te zijn en dat er een duidelijke administratie voorhanden is. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister, heeft een btw-identificatienummer en betaalt belasting. Het aantal voertuigen en chauffeurs behoort aan te sluiten bij de vervoersactiviteiten. De vergunningsgrens voor internationaal vervoer binnen de EU op 21 mei 2022 is verlaagd naar 2,5 ton. Voor de Nederlandse wetgeving blijft dit echter 500 kg.

Tot slot

Nog niet alle onderdelen van MP 1 zijn volledig uitgewerkt door de Europese Commissie. Ook de implementatie van de verschillende onderdelen in de wet laten nog even op zich wachten. In Nederland zal dat waarschijnlijk medio 2022 zijn. Feit is echter wel dat de registratie verandert en dat de arbeidsomstandigheden van alle chauffeurs binnen het Europese wegtransport wordt verbeterd.nl_NLNL