Wat is ADR Transport?

Transport is het vervoeren van alle soorten goederen. Hieronder vallen ook de gevaarlijke stoffen. Om deze te mogen vervoeren zijn er regels en eisen opgesteld. Gevaarlijke stoffen dienen vervoerd te worden volgens de eisen en regels van het ADR.  Wat is ADR Transport? ADR staat voor Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Een Europese overeenkomst voor internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  MOCTB zorgt voor veilig transport van uw gevaarlijke stoffen die voldoen aan alle ADR eisen.

ADR transport is voor vervoer van…

ADR transport past men bij alle modaliteiten van vervoer toe. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren over de weg, spoor of via zee, moeten deze volgens de opgestelde regels en eisen in het ADR vervoerd worden.

De classificatie van gevaarlijke goederen is onderverdeeld in negen klassen waar alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen met het stofidentificatienummer, ook wel UN-nummer genoemd.

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in de volgende 9 gevarenklassen:

  1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
  2. Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
  3. Brandbare vloeistoffen
  4. 4.1. Brandbare vaste stoffen.4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 4.3 Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
  5. 5.1 Oxiderende stoffen. 5.2 Organische peroxiden
  6. 6.1 Giftige stoffen. 6.2 Infectueuze stoffen
  7. Radioactieve stoffen
  8. Bijtende stoffen
  9. Overige (milieu) gevaarlijke stoffen

Voorwaarden voor het transport van ADR goederen

Er komt heel wat kijken bij ADR transport. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen vraagt om het juiste materieel. Er zijn vervoersvoorwaarden van toepassing. Daarnaast dienen ook verpakkingen en tanks  aan bepaalde eisen te voldoen. Ook zijn er vaste procedures voor de verzending, waaronder de juiste documentatie en etikettering. ADR transport vraagt om het juiste materieel maar ook om passende handelswijzen en continue update van kennis omtrent ADR eisen en regels.

High temperature liquid hazard and miscellaneous hazard label on dangerous goods tank truck.

Afspraak is afspraak en één aanspreekpunt

Bij MOCTB hebben we een zeer servicegerichte organisatie, waarbij u een vast contactpersoon krijgt die uw ADR transport oplossing voor u op maat maakt. MOCTB regelt transport van gevaarlijke stoffen zo dat goederen met de juiste regels en eisen op uw bestemming aankomen.

Neem vandaag nog contact opnl_NLNL